The upcoming Female Prime Minister (Nu Xiang), about the only female prime minister in thousands of years of Chinese history, Prime Minister Lu Zheng of the Northern Qi dynasty. The leads are Zhao Li Ying as Lu Zheng and Chen Xiao as Gao Dan, the Crown Prince who later becomes the Emperor she counsels in the role of prime minister.

Cast

Zanilia Zhao
Chen Xiao
Kimi Qiao
Even Wu
Yang Rong
Leanne Liu
Maggie Cheung Ho-Yee
Tina Tang
Gao Yunxiang
Jiang Hong
Zhang Haoran
Xi Xue
Liu Baicha
Jing Qiaoqiao
Lilian Wang
Vicky Mai
Deng Sha
Gao Yunxiang

female prime minister 2012  434x610 Female Prime Minister (Nu Xiang) 2012

female prime minister 2012 2 471x610 Female Prime Minister (Nu Xiang) 2012

female prime minister 2012 3 471x610 Female Prime Minister (Nu Xiang) 2012female prime minister 2012 4 471x610 Female Prime Minister (Nu Xiang) 2012

female prime minister 2012 5 472x610 Female Prime Minister (Nu Xiang) 2012

female prime minister 2012 6 472x610 Female Prime Minister (Nu Xiang) 2012

yshiang Female Prime Minister (Nu Xiang) 2012

Female Prime Minister (Nu Xiang) 2012 Trailer